Algemene Voorwaarden

2017/2018

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vocalized 2017/2018

Algemeen & Planning

De planning staat online op de Vocalized website. De inloggegevens voor de planning wordt per e-mail verzonden in de welkomstmail naar iedereen die is ingeroosterd voor privé- of duocoachings. Incidentele wijzigingen in de lestijd worden via deze site kenbaar gemaakt, en per e-mail. De leerling heeft de verantwoordelijkheid om voor elke sessie de planning te checken om up-to-date te blijven. Vocalized probeert de leerlingen van VocalzCool en VocalMiniz altijd in duo’s te plaatsen maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken als hier een gepaste reden voor is. Mocht er geen duopartner zijn dan krijgt de leerling een alternatieve lesvorm aangeboden.

Lesgeld en BTW

Vocalized hanteert 21% BTW wanneer de leerling 21 jaar of ouder is. Dit geldt voor alle lesvormen. Leerlingen jonger dan 21 jaar noemen we Junior. Een Junior zorgt bij inschrijving voor een kopie van een geldig paspoort of een ID-card (kopieer voor- en achterzijde). Een leerling van 21 tot 25 jaar valt voor iVocal in het voordelige Studententarief. Het Studententarief is niet van toepassing op iFlexz of Vocassionally.

Betaling

Betaalverplichting
Op alle lesvormen en VocalTrips zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Na inschrijving verleent de leerling toestemming tot Euro-incasso of betaling per iDeal en is er sprake van een betaalverplichting.

VocalCheck
De leerling dient gepast contant betalen bij aanvang van de per e-mail bevestigde les. Bij verhindering, ziekte of overmacht dient het lesgeld alsnog te worden voldaan per Euro-incasso. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’)

iVocal, VocalzCool, VocalMiniz, Bandcoaching
Het lesgeld voor het volledige seizoen (36 lesweken) is verdeeld over tien gelijke betalingstermijnen. Ofwel, in het maandbedrag wordt geen rekening gehouden met vakanties of feestdagen maar is elke maand hetzelfde. Lesgeld wordt betaald middels een automatisch Euro-incasso of iDeal. Het lesgeld is inclusief inschrijf- en administratiekosten. De administratie verstuurt vooraf een reminder per e-mail. Incassering gebeurt volgens de algemene voorwaarden. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’) maandelijks van september tot en met juni rond de 10e van de maand.

iFlexz, iFlexzkaart, VocalSkype & SkypeKaart
Lesgeld wordt betaald middels een automatisch Euro-incasso of iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving. Het lesgeld is inclusief inschrijf- en administratiekosten. Incassering gebeurt volgens de algemene voorwaarden. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’)

Workshops & Masterclasses, Meerdaagse workshops en VocalTrips
Lesgeld wordt betaald middels een automatisch Euro-incasso of iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving. Het lesgeld is inclusief inschrijf- en administratiekosten.

Euro-Incasso bounce
Wanneer het geplande Euro-incasso niet lukt door een saldo tekort, incasso blokkering of andere administratieve reden van welke lesvorm of VocalTrip dan ook, zijn wij genoodzaakt administratiekosten te berekenen. Deze bedragen € 15,-. Dit bedrag zal bij een volgende poging tot incasso als toeslag bij het lesgeld opgeteld worden.

Kortingsregelingen
Leerlingen die ingeschreven zijn voor privé- of duocoaching hebben recht op 5% korting bij actieve deelname aan workshops en masterclasses. Leerlingen die ingaan op de jaarlijkse verlengingsactie hebben in combinatie met privé- of duocoaching recht op 10% korting en een ‘cadeautje van Vocalized’ naar keuze. Afhankelijk van de intensiteit van de coaching wordt er korting gegeven op het coachingsdeel van VocalTrips.

Uitschrijven

iVocal
De leerling bindt zich bij inschrijving voor een volledig seizoen aan Vocalized. Leerlingen die bij aanvang van het seizoen zijn gestart kunnen zich desgewenst schriftelijk afmelden voor de sessies vanaf de laatste incassotermijn van juni. Na Pinksteren wordt de leerling dan niet meer ingeroosterd. Afmelden zonder betaalverplichting voor de laatste incassotermijn kan alleen per
e-mail en voor 1 april i.v.m. de planning voor de laatste maanden. Het Euro-incasso wordt dan stopgezet door de administratie, en de leerling ontvangt een bevestiging per e-mail van de opzegging. Deze dient als uitschrijfbewijs voor de leerling. Bij te late afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd.

iFlexz, iFlexzkaart, iSkype & SkypeKaart
Wanneer de leerling door welke reden dan ook de lessen niet kan of wil volgen wordt het lesgeld niet gerestitueerd, ook niet bij overmachtsituaties. Geplande Euro-incasso’s, iDealbetalingen of lopende facturen worden niet geannuleerd. De iFlexzkaart is een seizoen geldig (tot de Projectweek), en de Skypekaart is 3 maanden geldig vanaf aankoop.

VocalMiniz & VocalzCool, Bandcoaching
Leerlingen binden zich na inschrijving tot aan de zomervakantie aan de sessies. Ook na instroming. Wil de leerling de lessen beëindigen dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd.

Workshops & Masterclasses, Meerdaagse workshops
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s of iDealbetalingen worden niet geannuleerd.

VocalTrips
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd. Eventuele aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Bij het voortijdig intrekken van de inschrijving wordt 20% van het coachingsdeel ingehouden bij restitutie.
Tot 8 weken voor vertrek geldt een percentage van 50% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 30 dagen voor vertrek geldt een percentage van 75% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 21 dagen voor vertrek geldt een percentage van 100% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel.

Instromen & verhindering, ziekte en overmacht

Starten met coaching kan op vrijwel elke gewenst moment. Een leerling stroomt dan in. Voorwaarden gelden dan als overeengekomen in de correspondentie met de administratie per e-mail. Na ontvangst van het inschrijfformulier kunnen de lessen starten. Het instroomtarief wordt per Euro-incasso of iDeal voldaan.

Verhindering, ziekte en overmacht

Vocalized streeft voortdurende lescontinuïteit na en een goede motivatie. Afmelden gebeurt rechtstreeks aan de coach.
Na afmelding verdwijnt de les uit de planning. Deze wijziging is onomkeerbaar.

VocalCheck
Als de leerling zich afmeldt gebeurt dat rechtstreeks bij de coach. Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet op de door hem per e-mail bevestigde lestijd opdagen, dan wordt het lesgeld alsnog geïnd per Euro-incasso of iDeal met een administratietoeslag van 20%. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de les altijd ingehaald.

iVocal, VocalzCool, VocalMiniz, iFlexz
Als de leerling zich wil afmelden dan gebeurt dat rechtstreeks bij de coach per telefoon, sms of e-mail.

Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet op de geplande lestijd opdagen dan wordt deze niet ingehaald en het lesgeld niet gerestitueerd. Dit geldt tevens als het lesgeld om welke reden dan ook nog niet voldaan is. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt deze altijd ingehaald of vervangen. Wordt de vaste coach vervangen i.v.m. ziekte of afwezigheid en mist de leerling de sessie, dan is deze niet in te halen. Wordt het vaste lestijdstip verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de sessie worden gemaakt. De workshops in de Projectweek gelden als vervanging.
Workshops & Masterclasses, Meerdaagse Workshops

Als de leerling zich wil afmelden dan gebeurt dat rechtstreeks bij de coach per telefoon, sms of e-mail. Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet opdagen, dan is er geen inhaalmogelijkheid of recht op restitutie van het workshoptarief. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de workshop altijd ingehaald.

Verlengingsactie
Als de leerling zich wil afmelden voor de opgegeven Verlengingsactie of om welke reden dan ook niet kan komen, is er geen inhaalmogelijkheid. In overleg kan er, indien van toepassing, een ander verlengingscadeau gekozen worden. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de workshop altijd ingehaald.

Projectweek & Masterclasses

In de Projectweek organiseert het VocalTeam diverse workshops. Deze kunnen gezien worden als inhaalmogelijkheid van gemiste sessies. Elke leerling mag twee introducés meebrengen en inschrijven voor zoveel workshops als hij wil. Vocalized behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij gebrek aan aanmeldingen. Aan de Projectweek zijn geen restricties of kosten verbonden. Uiteraard sluiten we ieder jaar af met de VocalBorrel, om elkaar een fijne zomer toe te wensen. Je vindt de datum in de Event kalender op de website.

In de laatste lesweken voegen we per lesdag alle leerlingen eenmalig een avond en/of middag samen voor een afsluitende masterclass waar iedereen een actieve sessie krijgt en ook bij alle andere sessies kan mee kijken en leren. De groepsdynamiek en herkenning van leerdoelen is erg efficiënt gebleken. Deze masterclass sessies gelden als vervangende les voor alle lesvormen.

Schoolvakanties en Feestdagen

Herfstvakantie 23 okt t/m 29 okt 2017
Kerstvakantie 25 dec 2015 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie 12 feb t/m 18 feb
Tweede Paasdag Maandag 2 april
Hemelvaartsdag Donderdag en vrijdag 10/11 mei
Meivakantie 26 apr t/m 13 mei **
Tweede Pinksterdag Maandag 21 mei
Zomervakantie 27 juni t/m 27 augustus

In genoemde perioden of dagen vinden er geen activiteiten plaats. De administratie verwerkt deze perioden automatisch in de planning. Bij om de week les wisselt het schema. Maandag 25 juni compenseren we de uitval op de maandagen (Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag).

LET OP **: De meivakantie zuid valt officieel van 23 april t/m 6 mei. Omdat 10 en 11 mei uitvallen ivm Hemelvaart hebben we besloten om de vakantie bij Vocalized van 26 april t/m 11 mei te plannen. Maandag- en dinsdagleerlingen worden hier in maart op gewezen zodat ze kunnen ruilen bij afwezigheid ivm vakantie op 23, 24 of 25 april.

VocalEvent en Huiskamerconcerten

Vocalized organiseert jaarlijks een groot opgezet Event ter bevordering van de uitoefening en presentatie van podiumkunsten en muziekonderwijs. Hiervoor geldt een aparte bijdrage die niet verwerkt is in de genoemde tarieven.

Verder organiseert Vocalized drie Huiskamerconcerten in het workshoplokaal Green voor alle lesdagen. Het Huiskamerconcert is er om ervaring op te doen in het akoestisch optreden, en dient als een vervangende les. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De data worden gecommuniceerd via de website. Familie en vrienden zijn van harte welkom op deze concerten die altijd om 19.30u starten. Het VocalEvent heeft elk jaar een thema. Hiervoor geldt een bijdrage die vooraf gecommuniceerd wordt.

Contact

Vocalized | ruimte voor je stem
Doctor de Quayweg 8
5425 XT De Mortel
T (0492) 841836
E info@vocalized.nl
W www.vocalized.nl
F www.facebook.com/Vocalized
@ VocalTweetz

Internationaal

Rabobank 1298.43.539 t.n.v. Vocalized, de Mortel
IBAN NL29RABO0129843539
Swift/BIC RaboNL2U
KvK 17234085
BTW NL 1659.35.558.B02

Pleun en Nadie zingen samen Perfect. Ik vraag: wat betekent 'barefoot'? Zegt Pleun: Eh, iets van opzij? Nadie: Eh, misschien berenvoet?? 🤣😂💛 #vocalminiz #duoles #vanelkaarleren #enopzntijdgiebelen ... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook

Vocalized | ruimte voor je stem heeft zijn/haar profielfoto bijgewerkt. ... See MoreSee Less

Bekijk op Facebook